2024-05-23
Skip Navigation Links
Destpêk/Anasayfa
Pêwendî/İlişki
Lînk
Skip Navigation Links
Video
Album
Arşîv
Suphi Aydın
 
Folklorê ma ra çond nimûne
2018-01-10 15:58
Suphi Aydın
Wendox zon ma yê delal, mi rowna, xêlek waxto nî çarîk – heyranok ( bend – dîlok ) ard bî pîyeser. Nikay wazena yin neşir bîk ko şima zî yin ra yow tahm bîg û bizon, zon ma çiqas weş û şîrin. Çi qisûr, kêmasê zon ma di çîn, şar ma xapînaw vat; ni zon di edebîyat niben, ni zon dowijono ko ma zî zon xwi ra, erf û edeton kal û pîrikon xwi ra dûr kot û bî xerîb zon, welat û kultur xwi. Nî çarîk – heyranok cêrîn him zazakî û him zî kurmancî ra amê pîyeser ardiş, wird hêt zî rind, delal û wayêr vaton bi hunêr, marîfêt ê. Zon daykê xwi ra hez bikên, zon şar berz û bi qîymet la yê xwi nizim û neçar mevînên. Eger yow qisûr est, wi zî haw ma do, zonid nû. Pîyerû zon rî erd wayêr qedir û qîmetê, bi qeyde û nîzama amê viraştiş. Kam çi zon yi kedê çond hezar serronê? Ma nîe zon çoy zon xwi ra kêm û nîe zî zêyd vînên! Merdim hêvêr pê zon daykê xwi ya çimon xwi ken a û herçî mûsen, pê zona ben wayêr rûêh û şexsîyet, zonayê û huner. Ma vatê xwi kir, kilm bibirn; zon ma herçî ma wo, cir wayer vêjîyên, zaf heyf û gunay.

Ma pîyerû biwon binûs, ma pîyerû bizon bimûs!

Çarîk – heyranok

1)
Zerrê mino zerrê bizî

Bizî wenû gil nergizî

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêyneka çît qirmizî

2)
Zerrê mino zerrê varî

Vari wenû gil perparî

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêyneka suret qemerî

3)
Zerrê mino zerrê mîyo

Mî zi wena gil na quîyo

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêyneka fîston kueyî yo

4)
Zerrê mino zerrê gayî

Ga zî wenû awkê na vayî

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêyneka çimî sîeyî

5)
Zerrê mino zerrê milçik

Milçik wonena sêr suarnona

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêynekê nî Zazona

6)
Zerrê mino zerrê zirac

Zirac qaqibnena sêr zinarona

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêynekê nî Kurmancona

7)
Zerrê mino zerrê quling

Quling firdona sêr horonna

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêynekê nî Tirkona

8)
Zerrê mino zerrê marî

Mar çerenû fêk nî derî

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêynekê nî Almonî

9)
Zerrê mino zerrê barsî

Bars sipenû vilê ruêjî

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêynekê nî Wirisî

10)
Ez vêjîya ya dîyarî kerrî

Xwi ya cîyer onîye ya deştê Bêrrî

Wa gawir mevîn derdê zerrî

11)
Ni ver weko, wi ver weko

Dêst xwi merzo na leyeko

Heton qal mi fek ra mevêc

Şar xerîb ra îno meko

12)
Ti berbêrî, ti berbêrî

Tu xwi daw na mehlayê nî wivêrî

Heyf mi ni heyf ez tersena

Wisar bîyero ti eskerî

13)
Êro hoto sibay heşto

Çim mi hanuk riyêr deşt do

Ez waştî xwi ser bîya aşik

Mi kulêng gurêt û gêraya geşto

14)
Çi kêyneka lo derî verda

Şehra sûra lo sarrî serda

Mi xwir guret lo nîşon kerda

Ez heton şîya xerîbîyê amêya

Kutîk baykon şarî lo xwiriz berda

15)
Mi va ê yo, tu va ê yo

Sarrê xwi bûr na rindê yo

Tu ser vindî heton kêyo

Ti heton xerîbê ra agêr

Tîela sipî perena mi gilêyo

16)
Haydê ma şi sualê pêso

Suêz xwi medir hemî kêso

Suêz xwi bidir şonê pêso

17)
Ez ni ver ra, ti wi ver ra

Mi ni ver ra zel cenaya

Ti wi ver ra reqisîye ya

Ti mîyon eşîrê Bêrtîyîjon

Zelê mi lacêkî Zazay silasnaya

18)
Weri bîyerû serrê parî

Adir kotû kurnê darî

Ez eya ruej kotîbîya

Virarê way muxtarî

19)
Ti lacêkî lacî bavî

Ti şal qemerî û xinçîyer verî

Ti Hûmay cuarîn sînên

Ti cixari mehneko bîyêr vêr bêrî

20)
Herê rindê ti sera şina mi ra vaco

Zerrê tu monena toqê saco

Bêxt mino tur serrê emsêrr

Nîe qalino, nîe zewaco

21)
Ez ni ver ra, ti wi ver ra

Qela qirçinena mino tu ser ra

Ez û tu ma qal kênî

Inî derî ver ra

22)
Mino dîyarê nî dîyarî

Tuwo dîyarê nî dîyarî

Qaqibnenî di tîrmarî

Heyf mi yeno tu kêynekê

warê ma rî
23)
Mino dîyarê merga dergo

Veng yen vêngî na werdego

Hûma ti wird mûrado bikîr

Sêr înê Husên Bêgo

24)
Mino dîyarê nî Sarcono

Veng yen vêngî ziracono

Xuêrt vêjîyênî sêr bonono

Kêynê kuênî şibakono

25)
Wî dayê, wî bayo

Yo vor nika varina

Heton Sûkê ma şina

Qirikê varon ma gina

26)
Çi kêyneka lo derî verda

Çi rindika lo derî verda

Şar mi ra von ya rind nîya

Mi xwir dîya pê qayîl bîya

27)
Heya yeno heway cêro

Bîya piçe piçê cîronono

Cîron şêyton û fesado

Bî sebebê cahîlono

28)
Dayê vor varena zimistono

Bîyarên mi rî lekonono

Ez yo ruej mirda, yo vêşona

Ez gina qesas nî cahîlono

29)
Herê Nayê, herê Nayê

Sarrê mi dejeno kêyf mi nîyeno

De bîye ma şi na germiko

Ez xelli çînen, ti girzeko

Ti girze bi girze ber celeko

Girzon bîgo berz patoso

Ti xello sûro ver ra bonco

30)
Ti kêyneka kêynay şarî

Ti kêyneka wî kêynay şarî

Çim tu sîey, gilê tu mîsqalî

Tu çim verdaw lacî xalî

31)
Va na çi kêyneka mîyon kêynondo

Çengli kena mîyon Bêrîyondo

Herê gilê sûrî mîyon ermondo

Ez helîyena tu çiji mîyondo

32)
Lawiko sêr bon bayk mi yo lawo

Bin bon bayk mi yo lawo

Vona delal tu ser ra gom ruenawo

Hêwax nalçê solê tu perawo

Ez sêkir bêxt mino tur

Kueşkar dowê ma bêdîlîyawo

Vona mi va xerîb niwo xwir dezawo

33)
Lawko lawo Mehmedîyo

Berxo dîno Mehmedîyo

Ti ruenişt vêr kujikê lo na camîyo

Tu kitab xwi na lo sêr zonîyo

Heyf mi yen tu laj dayka lo damarîyo

34)
Hero lajo va zirac yena zirac gazî

Bîe wayêr yênî zirac gazî

Pêl xwi kuenî nî hezazî

Vona xêr ser qedêr Hûmay bib

Ez zeraca gozel xwir biwazî

35)
Herê va warê Heydêr bêrz warono

Wî delal warê Heydêr bêrz warono

Delal mi va verboci Şarik – Şivano

Hûma bik mûradê cahîlono

36)
Herê delal vêngê tuwo hîri vengo

Qefês sînê mino hend kerd tengo

Gilê tu kêynay çinay monen vaş Mendiko,

hemi rengo

Herê delal ez çînena ti girzeko

Dûr û nizdî heseb yeko

37)
Herê rindê mi va ê yo, tu va ê yo

Ez tu ser vindî heton kêyo

Vona mûya sipî peraya mi gilêyo

Sarrê xwi bûr na rindêyo

Herê rindê hê mino tu şarir bîya,

kul, mereq û serevdêyo

38)
Herê rindê vor vareya ni helîyeya

Delal va tuerg vareya cemidîyeya

Bêxt mino tur suûd û yeqbal qefilîyeya

39)
Herê va şono şono, şon giroto

Wî va şono şono, şon giroto

Va lêylê mexrêb erd giroto

Va mi rîyêr tu pawito serd giroto

40)
Hero laco mi va ez ni ver ra, ti wi ver ra

Delal mi va ez ni ver ra, ti wi ver ra

Hor sîey gêrên mino tu ser ra

Ti par nî çaxond bî gûêçîno mi mûnd ver ra

41)
Pirdê Palî pirdo berzo

Pay pirîyedo wa bilerzo

Kemal Paşa çond bîebexto

Bextê ma di vêjîyaw texto

42)
Sêr bon baykê mi axpîno

Bin bon baykê mi axpîno

Tedi çeren estuar buez û deqdeqîno

Mi nîezona bêxt mino, yeqbal tu bo

Dunya – alem mino tur bîya gualê guêno

43)
Pirdê Palî pirdo pako

Cay mino xwi ber tedi rako

Adir kê fesadon ko

Niverda tîjê sêr sibay,

mino tu ser a ko

44)
Pirdê Palî yo tîrîya

Mi dêst waştî xwi guret ez ser ra şîya

Ez şîya nî dayrekî nî yûzbaşîya

Mi va hero yûzbaşîyo;

Ti Hûmay Pîyexmêr sînên

Nî waştî mi bid qay xatirê may û pîya

Eger ti nidon qay xatirê may û pîya

Ti yi bid qay xatirê mi sêwîya

45)
Herê rindê ti sera şina mi ra vaco

Tu pay naya payê tûrê gajo

Wilay – bîlay mi tu ser sond wendo

Bîe tu mir nîe mergo, nîe zî zewaco

46)
Aşm vêjîyena aşma newî

Şoq xwi dona merga kuyî

Ax dêrd zomay û vêyva newî

47)
Aşm vêjîyena aşma sûro

Şoqê xwi dona na tendûro

Zerrê mi kota emon nemon

Na kêyneka fîston sûro

48)
Aşm vêjîyena aşma zerdo

Xwi çir kena Sarcon serdo

Kêynay kutîk, kêynay terês

Ez nizona ti hanika kam virardo

49)
Aşm vêjîyena aşmê vîstî ponco

Ez nîe Tirko, nîe zî Kurmanco

Ez se bikîr ez neşkina

Kul û quetikê tu wesnî bonco

50)
Mixeneto mixeneto

Sêr bon baykê mi zîyareto

Bayk xwi bişaw bayk mi heto

Eger mi daya tu daya

Eger mi tu nidaya

Mino tur sabir esto silameto

51)
Herê rindê kaş ver ra meşi, kaş leqeno

Delal mi va kemerê monê tu teqeno

Şar dowê ma fesado, mûr û hesûdo

Rindê mi va yi bacê mino tu hesîyeno

52)
Nata şina sayerek

Weta yina sayerek

Hûma, Hûma

Ti yo aqil fom mi sarrek

53)
Dayê ez birîndara

Birînê mi xedara

Nîe karda, nîe zî xençîyera

Semêd yey kêynay şara

54)
Ez ha şina xerîbê

Semêd ina feqîrê

Nîo yena, nîo zî nîna

Heq xwi helal bik dayê

55)
Mi radawo, tu radawo

Hesron çimon mecalê mi birnawo

Emserr hot sêrro

Ez tu ser bîya qal, xebêro, qûlquliko

56)
Ez bizondo, ti gayondo

Ma pîya çengli biko mîyon Bêrîyondo

Şar herkes xwir haw kar û guredo

Ez û ti ma hanîk mişûeredo

57)
Pako, horro astareyî

Sêr na Sarcon mîyerat pîyer qişlêyî

Kêynay kutîk, kêynay terês

Tu zerrê mi helsinaya kerda toqê sacî

58)
Vêng tu weşo, vêng tu weşo

Mi kerd gueştari kerd xwi gueşo

Dowê Kuermo pîyer bîya heşo, bîya vergo

Em serr hot sêrro ez tu ser bîya yo torino

59)
Hêwax mino dîyarî Gilonazirî

Tu qom veta sê na Nergizî

Ti hûmay kina ti mi ser vindî

Ez eskerê ra bîyêr tu xwir biwazî

60)
Tu va se, yey va se

Şima pîya qal kerd ese

Çimon tu ra asîyen

Tu vat ê û yey vat nîe

61)
Mino dîyarî inî Gazî

Delal ti bermena kul û nazî

Sebir bik ez xerîbê ra agêr

Pê edeton kal û pîron tu xwir biwazî

62)
Herê rindê mi va îtîya ra heyon Çolîg minarêyî

Herê delal mi va îtîya ra heyon Çolîg minarêyî

Hêwax rindê ez xwir ha şina na xerîbêyî

Zerrê mi tu ser bina kul axîno, pencirêyî

63)
Lawiko mi va ti sêydwonî lo sêyd kinikî

Lajek heyron mi va ti sêydwonî lo sêyd kinikî

Hero ti pê bon baykê mid sêyd bikî

Helag dûn cixarê tu qêdîya, ti helmetê lo canê mikî

64)
Lû lû

Pa lengû

Çim zengû

Kergê xalon

Kuzî berda

Pê bononid werda

Nîe esti, nîe zî puesti

Barê xirabon qin - esti

Bend – Dîlok

1)
Dilêmin ji te re yade yade

Ber derê mala bevê min

Hozan bû te kir cadde

Tirsa min ev tirse

Bavê min te bikuje û mi jî nede

2)
Ezê ji Qereşdaxê ketim bera bera

Birek pezê sor û qerxaş

Lê diçêre ji taxa xwe ra

Ezê dikim nameyekî binivîsim

Ji bona delalîka dilê xwe ra

3)
Qereşdaxê ketim şax bi şaxe

Pezê delal kelê sorê, poz bi daxe

Yekî xeberê xêrê min re bianîya

Bigotana delal nemirîye,hîna saxe

4)
Eman, eman, eman, eman

Ez bûm ordega dora çeman

Ez pepûga dor kelemê

Çima îro ez aşiqa bejna te mam

5)
Min sond xwarî bi welleye

Heft Qûranê latînceye

Ser delalîka dilê min re

Dil ji min towbeye


6)
Haydê em herin bindarîyê

Bira du, sê heb werin guhdarîyê

Ezê şûşekî lebantê bama

Biketama ser qatik çekê zavatîyê

7)
Tu lawikê lawê metê

Tu şekirê nav qaxitê

Tu dîya min re nebê metê

Dîya min xwesîya te tê

Min û te re pir gune tê

8)
Tirên rabû minawre kir

Min odê da yoxulme kir

Delala dilê min

Ber min da rûniştî bû

Min nas nekir

9)
Sermin û te ra Xwedê yeke

Orta min û te da

Sultan Qibêysî û Girdbelekê

Kî nav herdû dilan de fesadîyê bike

Mehkî rojî bigre û eydê jî neke

10)
Kanîya gundê me mermere

Çîmê dorê kesk û zere

Xeberekî nexêr ji min re hatîyê

Gotin lawikê te nexweşe, melle li sere

11)
Kanîya gundê me çêkil da

Min vedabû avê hilda

Mûradê min û delalê min

Tenê maye di koka dil da

12)
Tu şev hatî mi nas nekir

Tu roj hatî mi poz te nekir

Waxta te berê xwe da welatê xerîbîyê

Min destmal girt û hêsîr jî pak kir

13)
Şilî barî ser şivana

Şilkir elbê Berîvana

Bira ez tîrmarekî sor bama

Min xwe berbidana

Ser tilî û bêçîyê bilûrvana

14)
Lo lo lo lo Memo

Tu rêyhanê nav kelemo

Tu gulê xwe çînî

Sosinê xwe da cemo

15)
Tirên rabû ji Qûrtelanê

Dûman rakir ser qezanê

Xwedê tu mûradê herdu dila biqedînî

Orta Qers û Qaqizmanê

16)
Tilpik ewro li ser Mêrdînê

Cotek kewê gozel dixwîne ser hêlînê

Xwedêyo tu mûradê ezeban biqedînî

Ser zîyareta Mem û Zînê

17)

Tilpik ewro tarî ser dengizê

Kulîlk berda ser nêrgizê

Ez terka çavê reş û belek nakim

Hetanê axirdewr û qatir bizî

18)
Mino dîyaran ji dîyarê Henzarşayê

Berfek li gundê me barîbû fena kayê

Bira çavên dîya min û bavê min kor be

Zavekî xwe dî bûn , min girt dayê

19)
Ez nexweşim tu were ser min

Tu koşê laîfê hilde bikeve cem min

Eger xelkê go va çiye çitewaye

Minê bigota çavê we kore

Mellê donzde îlmêyê hatîye ser min

20)
Ez nexweşim ber mirinê

Tu keremke were ser lojinê

Belkî Xwedê min bide

Boy xatirê te bilmezê, te torinê

21)
Tu were rûnene li wî erdo

Tu were ser sivîng

Mala bavê min da rûne û lingan berdo

Bira fesad û awarên gundîyan re

Bibe mereq, kul û derdo

22)
Delal min û dîyaran ji dîyarê Qermerûtê

Delal tuyê hespê bikşîn cehnî du tê

Rebîko tu mûradê mûradxwaza biqedînî

Ser zîyareta paş Oxnûtê

23)
Ser kanî de çi digerî

Kanî terso dîwêr terî

Dîya min û bavê min

Kuştina min û te digerî

24)
Tu yê bata ber derê mala bavê min bi mêvanî

Minê ji te re rêxistana kulavê sor û sipî Xoristanî

Minê ji te re serjê bikira beranê kurê qemerê dol beranî

Dîya min û bavê min bihatana, bigotana:

Ka beranê te yê kurê qemerê dol beranî?

Minê bigotana:

Şilî bû, şepelî bû, kuçik bavê jivana ji çolê neanî


25)
Heft birana hat kuştinê

Heft birarzî hat şuştinê

Dê nexweş bû ber mirinê

Bav nexweş bû gava dinê

Lê gava mala delalîka dilê min,

bar kir û çû zozana

Min go qay giştik xweş û digerînê

26)
Mala bavê delal dike li vir barke

Bira destê mi keçikê bigre tev hevalke

Eger dike heval bira hevalke

Eger nake heval

Bira şûna warê delal bikolo

Min jî bigro axa sarke

27)
Min go heftan, te go heştan

Ezê çîya qelîbûm min xwe da deştan

Ehmed ez Sokê me

Ez dosta Ehmedê can palê me

28)
Ehmed gîyayê mêrga gîya hoşo

Destê min Soka reben yek elbo, yek beroşo

Herçî mezinê Gabelekan û Keçelan hene,

dîn û îmanê xwe difroşo

Çûma nahêlin Soka reben here,

pezê bav û birangê xwe bidoşo

29)
Ehmed hîv derketî, hîva zero

Ortega Gabelekan û Keçelan bişewite

Ne daldeye û ne jî çepero

Malxirabo min ji te re nego

Hîv çû avan hîna wero

30)
Ehmed hatî ber derê mala bavê min titûnê teze

Minê te delalîyê dilê xwe re girtîbû,

kirîbû nav destmala dor geweze

Minê berîya êvarê delalê dilê xwe re girtî

çûbûm pêşîya pezê31)
Lawiko lawo tu kuda diçî min bîr neko

Hinglîta zêr û zîvan pêçîya xweko

Gava ezê bikevim bîra te,

tu yê derxîn lê mêzeko

Dûr û nîzîk hesab yeko

32)
Dotmam, dotmam heba tirî

Dotmam çûye Mûşê kavir kirî

Ez hetanê welatê xerîb vegerîyam

Dotmam daye û qalin jî birî

33)
Lolo Mehemedo

Bila ne payîz ba, ne zivistan ba

Timo tim buhar ba, havîn ba

Bila mala me kona ba, li waran ba

Bira bayê xerbê bata, pêşîya konê reş bixistana

Bira çît û çeper biqetanda, bira ser me raba

Der û cîran, dunya alem, giştika bidîya lo eşkeraba

Hero lo bese lo, bese lo, bese lo

Xirabê mêran te ez ne xwastim, ne jî revandim

Te nîvê şevê şûnda, agirê cinan û pêrîyan de ez helandim

34)
Baran barî çilke çilke

Cahnî boz bîne cilan lêke

Welatê xelkê ji min û te re

Ne mînanê mal û milke

35)
Were mala me bi dizîka

Derî veke bi hêdîka

Hekê xwezîya min go ev çi bû?

Bê ev pisîka cîrana bû

Hat û sêrik da çêrîka

36)
Tu çend pîsî, çend xesîsî

Tu çima ji mêrê min ditirsî

Çira îsal çend sale

Tu carekî halê min napirsî


37)
Ez ne pîsim, ne jî xesîsim

Ez mêrê te jî qet natirsim

Min îsal rindek ser te ra dîtîye

Ez loma halê te napirsim

38)
De birê min go çîyako bişewitî herî - berî

De min go jê biçêrîya cîn û pêrî

Xezîya dilê min û li wê çaxî

Delal li ser bêrî lo pez kir bêrî

39)
Lo lo delal min go Şerevdîn bişewite bilindê çîya

Lo lo delal min go di binê da Qijîmêrge

Ser kanîya Xalid Begê mexelê mîya

Xwezila min li wî çaxî, wî dewranî

Ez û bavê Çîya hevra diçûn bêrîya mîya

40)
Hey lo dilo sêrî sêrî lo xêr nedîyo

Wî lo delal ez qirçika hatim çûm gunîya

Xwedê vê haya min û dê bavê min qebûl neke

Serê min dane ser bal û balîgê lo xerîbîyê

41)
Lo lo delal min go mala bavê delêl pênc birano

De min go dê Kurmanco law axano

Waxta ku li dîwana û meclîsa rûdinin

Meriv nizane mezin û piçûkên wan kîjano

42)
Lo lo delal minê bostanekî xwe ajotî li vî bêjî

Delal min avdabû bi hêsirên xwe û te jî

Lê gava delêl berê xwe da welatê xerîbîyê

Çima ne go lê delalê xatirê te jî

43)
Delal heyran Kêlik û Mendelê li hemberê hevin

Ava zinarêzerê jorda têyo li hev dikevin

De min go gava bavê Çîya berê xwe da malê

Wekî hîva çarde şevê vêbikevê

44)
Lo lo delal tu yê cota neke cot belane

Lo lo tu yê bêder neke lo tozikane

Delal tu yê çend saleka bejnê binhêr

Raziqê min û delal lo tev ji Xwedêne

45)
Lo lo delal bejna mi keçikê zirave lo te guneye

Lo lo delal çav û birûyê te reşe lo tek maneye

Lo lo delal tu rabe destê min bigre

Gundê Kirvan lo bi min û te tovbeye

46)
Lo lo min go Kirvan bişewitî binê gire

Vê sibê lê diçêre birek mîyê boz – qerxaşe

Meriv cara xam berdîra nake ber beranê qert û pîre

47)
Delal Kirvan bişewitî li wan Mîlîkan

Lo lo delal şevê tere lo av hindikan

De min go suwarê mehîna Edûl

Lo kekê Hesen lo çar gurçikan

48)
Lo lo delal min go xanîya bavê te li hewaye

Zimêlê zerî girtî bûz û rebaye

Tu yê li welatê xeribî sekinî

Çilê zivistanê ji min dixwazî

Firkî noka, goştê reşqarika, hêkê kewan

49)
Lo lo min go were were wer dotmamê

De minê bê sozê bê wijdanê

Agir mala neçarîyê nekeve

Emê xistin çilê zivistanê

50)
Eman neman lo Kirvan bişewitî du mehleyî

Welle min go mehla jêrîn mehla sêyrangeyî

Gava bavê Çîya jê derketîye

Ji min re weka aşê xirabeyî

51)
Lo lo delal gundê me gundê bav Fille ne

Min go xelkê pez û dewarê lo xwe berdane

Welle min go gava dilê te li min heye

Tu yê bibêje dilê min ketîye xwişka lo bê birane

52)
Min go Şerevdîn bişewite lo li ortê dunyê

Min go xem û xeyalê lo te dikşîne

Were min go buhare li Şerevdînê

Li şaxê Qerqawişe xetê lo mij ketinê

53)
Minê Qerqawişa şewitî bi gavanke

Ezê sincê malik bişewitî lo bi dukan kim

Wezê bejna bavê Çîya lo bi qeytan kim

Ezê kêla pêşîyê bigrim bi qulpan kim


54)
Lo lo delal tu yê çeka xwe neke, çek bi te tê

Tu yê nekeve nav bajêrên Swedê lo bi tîcaretê

Delal ez heyrana bal û bejna lo te şohretê


55)
Tu yê xwe ber derîyê mala bavê min ba neke

Tu qordana seatê lo qurmîş neke

Gava tu terî îfadekê,

Tu nav dîwana mîr û hakiman de

Îfadeka xwe lo tu şaş neke

56)
Eman neman neman neman

Min go bejn ziravê lo bi şerbetê

Wele min go vê gavê çi qirte – qirta,

odeka lo bavê te tê

Min go lawiko tu netirse vana qaçaxçîne

Pasaportê derdixînin diçin binê xetê

57)
Min go wez ne tîme, ne jî birçîme

Ez ser kanîya Bekir Begê lo rûniştîme

Ez nizanim li pê çav û birya mina reş belek ra

Lo lo lo mîro gidî eman ji kêra dimîne

58)
Min go ha di ber ra, ha di ser ra

Cotê kewa gozel têyo li ser me da

Dilê min û te ketîye ser zar û zimana

Cara xêr tê da lo ji qet nema

59)
Wezê Dîyarbekirê ketim lo xeta bi şa

Wezê erxenîyê ketim lo nav zebeşa

Wezê bûma sêvek ji sêva Çebaxçûrê

Minê xwe bida nav ber serê van nexeşa

60)
Dîyarbekir bişewite lo dor bedene

Delal min go kevirê dorê qaldirmene

Were delal tu yê qapaxa dilê min veke

Welle giştik mereqê lo min û te ne

61)
Min go ber derê mala bavê te denîze

Min go delal ketî tê da lo qilawize

Wele min go min te temî kirîye

Tu diçî welatê xerîbîyê

Yekî ji te ra bibêje delala dilê te kêyfsize

62)
Min go van baran tev tolêye

Gundê Çabaxçûrê ser Palî ye

Min go bira mala min bişewite

Konê min danî yûzbaşîyê lo Meletî ye

63)
Wezê çûme Mûşê lo Mûş neyare

Navê cahnîya lawikê min teyare

Wezê pora serê xwe jê re têkim dox-hevsare

Wezê xezimê pozê xwe jê ra têkim xûl bizmale

64)
Were min go delal dilo lo dil hewandin

Stêrka rû ezmana qol gerandin

Mala neçarîyê neşewite

Destê min û delalê min ji hev qetandin

65)
Min go mêrga axê lo mêrga mezine

Palax çîya girtî ter li bine

Gava te destê xwe avit tirpanê

Min go qay qol bazinê lo destê mine

66)
Min go lo Kirwan bişewitî gundê tirî

Min go tabûre eskera têyo lê dibûhûrî

Xwezila dilê min bi wê çaxê, wê zemanê

Bigotana bavê Şadîyê min hatîye Stembolê

bîleta xwe dibirî

67)
Lo lo min go mino dîyaran ji dîyarê Çavreşîyê

Minê karik berda doxe- doxa lo vê teşîyê

Min go bira bavê Şadî bihata ji xerîbîyê

Minê rojî bigirta, fitar bikira lo bi xwelîyê

68)

Min go delal tu şivanê lo pezê xêvê

Te li çîyayê Erzorûmê

Pez berdaye lo dor delavê

Minê weka çûçigê xwe berdana

lo bin kulavê

69)
Min go wez keçika lo Qeremanî

Çav û birûyê minê reşa ji te ra Silêmanî

Were min go min heyrana wê bejn û balê

Dayika te çok daye erdê lo te jî anî


70)
Min go dilê mino lo çi keçike

Dilê min Feratê Palûyê lo dor mîlçike

Min go ez cara dilê te nizanim

Dilêmin qawinê Mellekoyî lo bê dendike

71)
Bira dilê merîya bi dil bî

Balîfê serê merîya kevir bî

Bira doşega binê merîya

Çîmê erdê buharê şil bî

72)
Bira dilê merîya bi dil bî

Bira tûrê parsê bi mil bî

Bira binê tûrê bi qûl bî

Bira dilê merîya bi dil bî

73)
Lo lo delal tu sû ketî ji bav û birê

Delal da ser rê û dirbê vê Misirê

Min go xelkê vegerandîye bi qûrban û heyrana

Min vegerandîye bi zoyê memuka, lo bi ramûsana

74)
Min go malan barkir lo ji Kirwanê

Danî deşta Şamîranê lo cîkî panê

Were min go dengê delêl tê

Kura kûrmê lo nav malanê

75)
Min go delal suwar tê lo poz bi binda

Min go te potîna Helebê mor di lingda

Gava tu ser şênî da xwar dibe

Meriv dizane keleş gewra dilê te lo di şênî da

76)
Min go delal tu sekinî li hewlîya tev li pêşîn

Min go tu yê fîstan sorê, pêşmal hêşîn

Gava bejna zirav li ber çavê min dikeve

Tîrik davê ser min, dev diranê min tev diêşin

77)
Eman neman tu keçikê lo derê holê

Were min go fîstan sorê lo gol bi golê

Were min go lawiko tu ser min da

De bîyê te xwe da wekî çolê

78)
Lê lê delal tu ser xênî sewar tevda

Minê bi çav û birîyan bi te xeber da

Lê lê tirsa min nayê wê tirsê

Tirsa min tê wê tirsê

Bavê min bihîze min bikuje, te jî serda

79)
Cixara delêl zer pelike

Dayê nava levên xwe tenike

Min go tirsa min tê ji wê tirsê

Dûnê cixara te yê lo wek birzike

80)
Lo lo delal min go qendîl bişewite bi kunkore

Lê diçêre mehîna bozo lo chnîya tore

Min go tu hetanî ji welatê xerîbîyê vegerîyayî

Ezê meqesê nadim bisk û porê

81)
Lo lo delal tu şivanê pezê nêrî

Tu bernede Qereşdaxê vê çîyayî

Min go ser te da belekîya berfê ye

Bin te da gure gura bayê sayî

82)
Were min go Dersîme xweş Dersîme

Ava Qijemêrgê ser min û te ra zime – zime

Min go yeka bejn kinike lo enî deqe

Nîvro şunde pez kir bêrî

Ez helandim, ez kuştîme

83)
Lo lo delal min li fêzê te li fêzê

Delal pezê bavê min û te jî kete rezê

Lawiko min go tu welatê xerîbîye were

Tu yê cara min bavê ber hemêzê
Print